Účast v SOČ

Účast v SOČ je podmíněna včasným odevzdáním práce splňující následující náležitosti a podmínky:

Měla by ve stručné formě zahrnout zejména dosažené výsledky vyplývající z vlastní práce autora(ů) v řešení vymezeného tématu, její rozsah by měl být úměrný šíři řešené problematiky.

 

Její nedílnou součástí je:

 1. přihláška s anotací práce (t.j. stručný obsah a popis řešení, který musí být zpracován tak, aby byl použitelný k publikování, rozsah anotace je vymezen rubrikou v přihlášce)
 2. posudek - obsahuje zhodnocení odborné úrovně práce. V posudku musí být jednoznačně uvedeno, zda práce obsahuje samostatné myšlenky, nebo zda se jedná o shrnutí známých a už publikovaných skutečností. Stejně musí být zhodnocen stupeň samostatnosti autora při zpracování práce. Každý posudek musí být opatřen čitelným podpisem i s uvedením funkce hodnotitele a adresy odborného pracoviště.
 3. Je předložena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, nesmí být na volných listech, materiály, resp. přílohy, které se nedají předložit ve dvou vyhotoveních, musí být přiloženy k originálu práce a originál musí být zřetelně označen jako výtisk č. 1.

 

Má následující strukturu:

 1. obal a titulní list, obsahující:
  - číslo a název oboru SOČ
  - název práce
  - jména autorů(a), ročník studia
  - název a adresa školy
 2. místo zpracování, jméno konzultanta, kdo práci či téma zadal, případně způsob ověření v praxi
 3. vlastní písemné zpracování včetně seznamu literatury a případných příloh

 

Práce, v nichž chybí některá z těchto náležitostí, nebudou zahrnuty do hodnocení !!

 

Přihláška do SOČ

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit