Podpora vzdělanosti Obchodní akademie Olomouc

Obchodní akademie Olomouc je od 1. 9. 2019 zapojena do projetu Šablony II., který je realizován pod názvem Podpora vzdělanosti Obchodní akademie Olomouc

Délka projektu je 24 měsíců.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013841

 

Cíle projektu

·         Podpora společného vzdělávání

o    Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)

o    Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

·         Podpora nových metod ve výuce

o    Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

o    Výuka cizích jazyků metodou CLIL

o    Rozvoj dovedností v ICT

·         Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)

·         Spolupráce s rodiči a veřejností

·         Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

·         Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci

·         Další vzdělávání pedagogických pracovníků

·         Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

·         Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání

·         Projektová výuka

·         Zájmové kluby

 

Obchodní akademie Olomouc realizuje následující šablony:

2.III/5   Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

2.III/6   Školní kariérový poradce

2.III/7   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/8   Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi

2.III/9   Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ                                                 

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv                                               

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ                                                         

2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ     

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ                           

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)                         

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem                     

2.III/21 Projektový den ve škole                                                       

2.III/22 Projektový den mimo školu   

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit