Organizace odborných praxí žáků 3. ročníku ve školním roce 2017/2018

Odborné praxe žáků 3. ročníku ve školním roce 2017/2018

Vyučující předmětu Ekonomika seznámí žáky tříd 3. ročníku oborů OA a EL s termínem konání odborné praxe ve školním roce 2017/2018 a pokyny pro zajištění odborné praxe nejpozději do 12. 1. 2018.

Termíny odborné praxe žáků OA Olomouc


Ročník

Termín

4. ročník – obor OA

27. 11. –  1. 12. 2017

3. ročník – obory OA, EL

21.   5. – 1.  6. 2018

 Pokyny pro zajištění odborné praxe:

  1. Žádosti o umístění žáků na odbornou praxi (termín do 16. 2. 2018)

Žádosti ředitelky školy o umístění žáka na odbornou praxi budou předány ve stanoveném termínu vyučujícím PEK před nástupem odborné praxe ke kontrole. Tyto zkontrolované žádosti předají žáci zaměstnavatelům, kteří jim praxi na základě této žádosti umožní.
Pozn.: Žáci si zjistí možnosti vykonávání odborné praxe u zaměstnavatelů pokud možno v místě bydliště.

Nemají-li možnost zajistit si odbornou praxi sami, obrátí se co nejdříve na Ing. Hanu Lněničkovou osobně nebo písemně (kontakt: ln@uc.oaol.cz, kabinet číslo 500).


Od zaměstnavatele získají následující informace, nutné pro vyplnění dohody o odborné praxi:
- název a sídlo firmy v souladu se zápisem do obchodního či živnostenského rejstříku,
- jméno a příjmení osoby oprávněné uzavírat dohodu o odborné praxi,
- funkci této osoby,
- adresu místa, kde bude praxe vykonávána,
- kontaktní spojení: telefonní číslo, e-mailovou adresu zaměstnavatele, případně osoby, která bude za žáka po dobu odborné praxe odpovídat.

Případné dotazy zasílejte na adresu: ln@uc.oaol.cz

  1. Dohody o odborné praxi žáků – termíny

Vyplnění formulářů dohod o zabezpečení odborné praxe (termín do 16. 3. 2018)

Do 19. února vyučující EKO zkontrolují, zda mají žáci k dispozici potřebné údaje pro vyplnění dohod o zabezpečení odborné praxe, aby je bylo možné ve stanoveném termínu vyplnit.
Nejpozději do 16. března vyplní žáci formuláře dohody o zabezpečení odborné praxe žáků se svými vyučujícími PEK v hodině, kterou jim vyučující předem určí. Do formuláře vyplní získané informace od zaměstnavatele (viz bod 1). Vyplněné dohody odevzdají i s výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku (dle právní formy podnikání) svému vyučujícímu PEK. Po předání dohod vyplněných žáky vyučujícím PEK bude provedena kontrola formální a věcné správnosti údajů uvedených v odevzdaných dohodách (zajistí vyučující PEK).

Kontrola správnosti údajů v odevzdaných dohodách  

Vyučující PEK předají vyplněné a zkontrolované dohody vedoucí odborných praxí. Dohody budou ještě jednou zkontrolovány a předány k podpisu ředitelce školy. Termín do 23. 3. (zajistí vyučující PEK a vedoucí odborných praxí).

Předání podepsaných dohod žákům

Dohody budou vráceny zpět žákům vyučujícími EKO nejpozději 2. 4. před nástupem odborné praxe tak, aby mohly být předány k podpisu zaměstnavateli. Aktuální termíny pro předání dokumentů budou zveřejněny na nástěnce v přízemí školy – vedle rozvrhů (zajistí vyučující EKO a vedoucí odborných praxí).

Předání dohod podepsaných zaměstnavatelem

Zaměstnavatelem podepsané dohody budou žáky předány vyučujícím EKO nejpozději do 16. 4.  Vyučující EKO předají podepsané dohody od žáků vedoucí odborných praxí nejpozději do 20. 4. (zajistí vyučující EKO).

Hodnocení odborné praxe

Žáci na praxi předloží zaměstnavateli dopis ředitelky školy, kterým žádá o hodnocení odborné praxe. Hodnocení je součástí deníku praxe. Po ukončení praxe odevzdají hodnocení odborné praxe vyučujícím EKO (termín určí vyučující).

Průběh odborné praxe hodnotí i žák v termínu, který mu určí vyučující EKO. Formuláře najde na http://www.oaol.cz/cs/content/dokumenty-skoly.

Kopie vyplněných formulářů hodnocení praxe žáky i zaměstnavateli předá vyučující EKO do 8. 6. vedoucí praxe.

  1. Deníky praxe 

Budou zpracovány samostatně za odbornou praxi 3. ročníku a odbornou praxi 4. ročníku. Předány budou vyučujícím ekonomiky v termínech, které jim stanoví (odpovídá vyučující EKO).

Obsah deníku praxe:

  1. Titulní list
  2. Obsah
  3. Kopie dohod o odborné praxi za 3. a 4. ročník
  4. Hodnocení odborné praxe ze strany zaměstnavatele i žáka
  5. Další náležitosti dle pokynu vyučujícího ekonomiky

Deníky budou předkládány ke kontrole a hodnocení vyučujícím EKO dle jejich pokynů.

 

 

Přehled formulářů a jejich použití


Poř. č.


Formulář


Využití

1.

Žádost o umožnění odborné praxe

Při žádosti o umožnění praxe

2.

Dohoda o zabezpečení odborné praxe - žák

Sepisuje žák, jde-li na praxi sám

3.

Dohoda o zabezpečení odborné praxe - více žáků

Sepisuje žák, jde-li na praxi k jednomu zaměstnavateli více žáků (max. 3)

4.

Dopis pro zaměstnavatele k hodnocení praxe

Předloží žák při žádosti o hodnocení odborné praxe

5.

Hodnocení praxe - zaměstnavatel

Vyplní zaměstnavatel -  hodnocení žáka

6.

Hodnocení praxe - žák

Vyplní žák - hodnocení odborné praxe

7.

Deník praxe TL

Vzor titulního listu pro deník praxe

 

Přehled termínů pro zabezpečení odborné praxe žáků 3. ročníku Obchodní akademie Olomouc ve školním roce 2017/2018

Poř. č.

Úkol

Termín

Odpovídá

1.

Seznámení žáků s pokyny k zabezpečení praxí

 12. 1. 2018

Vyučující EKO

2.

Žádosti o umístění žáků na odbornou praxi

 16. 2. 2018

Vyučující PEK

3.

Kontrola údajů o zaměstnavateli a  předání vyučujícím PEK

 19. 2. 2018

Vyučující EKO

4.

Vyplnění formulářů dohod a předání vedoucí odborných praxí

 16. 3. 2018

Vyučující PEK

5.

Kontrola správnosti vyplněných dohod a předání k podpisu ředitelce školy

Předání vedoucí odborných praxí ke kontrole

Předání ředitelce k podpisu

 

19. 3. 2018

23. 3. 2018

Vyučující EKO

Vedoucí odborných praxí

6.

Předání dohod podepsaných ředitelkou školy žákům

2. 4. 2018

Vedoucí odborných praxí

7.

Odevzdání dohod podepsaných zaměstnavateli vyučujícím EKO

16. 4. 2018

Vyučující EKO

8.

Předání podepsaných dohod vedoucí odborných praxí

20. 4. 2018

Vyučující EKO

9.

Předání kopií hodnocení odborných praxí zaměstnavatelem a žákem

8. 6. 2018

Vyučující EKO

 

V Olomouci dne 2. ledna 2018

 

Zpracovala: Ing. Hana Lněničková, koordinátor odborných praxí se zaměstnavateli

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit