Organizace odborných praxí ve školním roce 2019/2020 pro žáky 3. ročníku

Odborné praxe žáků 3. ročníku ve školním roce 2019/2020

Vyučující předmětu Ekonomika seznámí žáky tříd 3. ročníku oborů OA a EL s termínem konání odborné praxe ve školním roce 2019/2020 a pokyny pro zajištění odborné praxe nejpozději do 31. 1. 2020.

Termíny odborné praxe žáků OA Olomouc

Ročník

Termín

4. ročník – obor OA

                                             25. 11. – 29. 11. 2019

3. ročník – obory OA, EL

                                             18. 5. – 29. 5. 2020

 Pokyny pro zajištění odborné praxe:

  1. Žádosti o umístění žáků na odbornou praxi (termín do 14. 2.)

Žádosti ředitelky školy o umístění žáka na odbornou praxi budou předány ve stanoveném termínu vyučujícím PEK před nástupem odborné praxe ke kontrole. Tyto zkontrolované žádosti předají žáci zaměstnavatelům, kteří jim praxi na základě této žádosti umožní.
Pozn.: Žáci si zjistí možnosti vykonávání odborné praxe u zaměstnavatelů pokud možno v místě bydliště.

Nemají-li možnost zajistit si odbornou praxi sami, obrátí se co nejdříve na Ing. Hanu Lněničkovou osobně nebo písemně (kontakt: ln@uc.oaol.cz, kabinet číslo 500).


Od zaměstnavatele získají následující informace, nutné pro vyplnění dohody o odborné praxi:
- název a sídlo firmy v souladu se zápisem do obchodního či živnostenského rejstříku,
- jméno a příjmení osoby oprávněné uzavírat dohodu o odborné praxi,
- funkci této osoby,
- adresu místa, kde bude praxe vykonávána,
- kontaktní spojení: telefonní číslo, e-mailovou adresu zaměstnavatele, případně osoby, která bude za žáka po dobu odborné praxe odpovídat.

Případné dotazy zasílejte na adresu: ln@uc.oaol.cz

  1. Dohody o odborné praxi žáků – termíny

Vyplnění formulářů dohod o zabezpečení odborné praxe (termín do 13. 3.)

Do 14. února vyučující EKO zkontrolují, zda mají žáci k dispozici potřebné údaje pro vyplnění dohod o zabezpečení odborné praxe, aby je bylo možno, ve stanoveném termínu vyplnit.
Nejpozději do 13. března vyplní žáci formuláře dohody o zabezpečení odborné praxe žáků se svými vyučujícími PEK v hodině, kterou jim vyučující předem určí. Do formuláře vyplní získané informace od zaměstnavatele (viz bod 1). Vyplněné dohody odevzdají i s výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku (dle právní formy podnikání) svému vyučujícímu PEK. Po předání dohod vyplněných žáky vyučujícím PEK bude provedena kontrola formální a věcné správnosti údajů uvedených v odevzdaných dohodách. Zkontrolované dohody vloží žáci v elektronické podobě do kurzu Odborné praxe v rámci e-learningu OA Olomouc na http://moodle.oaol.cz/course/index.php?categoryid=46 v termínu do 13. 3.(zajistí vyučující PEK).

Kontrola správnosti údajů v odevzdaných dohodách  

Vyučující PEK předají vyplněné a zkontrolované dohody (včetně výpisu z veřejného rejstříku) vedoucí odborných praxí. Dohody budou ještě jednou zkontrolovány a předány k podpisu ředitelce školy. Termín do 20. 3. (zajistí vyučující PEK a vedoucí odborných praxí).

Předání podepsaných dohod žákům

Dohody podepsané ředitelkou školy budou vráceny zpět žákům vyučujícími EKO nejpozději 1. 4. před nástupem odborné praxe tak, aby mohly být předány k podpisu zaměstnavateli. Aktuální termíny pro předání dokumentů budou zveřejněny na nástěnce v hovorně – vedle rozvrhů (zajistí vyučující EKO a vedoucí odborných praxí).

Předání dohod podepsaných zaměstnavatelem

Zaměstnavatelem podepsané dohody budou žáky předány vyučujícím EKO nejpozději do 17. 4.  Vyučující EKO předají podepsané dohody od žáků vedoucí odborných praxí nejpozději do 8. 6. (zajistí vyučující EKO).

Hodnocení odborné praxe

Žáci na praxi předloží zaměstnavateli dopis ředitelky školy, kterým žádá o hodnocení odborné praxe. Hodnocení je součástí deníku praxe. Po ukončení praxe odevzdají své hodnocení odborné praxe spolu s hodnocením odborné praxe zaměstnavatelem vyučujícím EKO. Současně vloží dokumenty v elektronické podobě do kurzu Odborné praxe v rámci e-learningu Moodle OA Olomouc na http://moodle.oaol.cz/course/index.php?categoryid=46 v termínu do 5 .6.

Průběh odborné praxe hodnotí zaměstnavatel i žák. Formuláře v listinné podobě odevzdá žák vyučujícímu EKO v termínu, který mu určí. Formuláře najde na http://www.oaol.cz/cs/content/dokumenty-skoly.

Kopie vyplněných formulářů hodnocení praxe žáky i zaměstnavateli předá vyučující EKO do 8. 6. vedoucí odborné praxe.

  1. Deníky praxe 

Budou zpracovány samostatně za odbornou praxi 3. ročníku a odbornou praxi 4. ročníku. Předány budou vyučujícím ekonomiky v termínech, které jim stanoví (odpovídá vyučující EKO).

S obsahem a formou zpracování deníku praxe žáky seznámí vyučující EKO a IKT:

     Deníky budou formálně zpracovány dle pokynů vyučujících IKT a předkládány ke kontrole a hodnocení vyučujícím IKT i EKO. Hodnoceny budou v souladu podmínkami pro hodnocení odborných praxí z těchto předmětů.

Přehled formulářů a jejich použití

Poř. č.

Formulář

Využití

1.

Žádost o umožnění odborné praxe

Při žádosti o umožnění praxe

2.

Dohoda o zabezpečení odborné praxe - žák

Sepisuje žák, jde-li na praxi sám

3.

Dohoda o zabezpečení odborné praxe - více žáků

Sepisuje žák, jde-li na praxi k jednomu zaměstnavateli více žáků (max. 3)

4.

Dopis pro zaměstnavatele k hodnocení praxe

Předloží žák při žádosti o hodnocení odborné praxe

5.

Hodnocení praxe - zaměstnavatel

Vyplní zaměstnavatel -  hodnocení žáka

6.

Hodnocení praxe - žák

Vyplní žák - hodnocení odborné praxe

7.

Deník praxe

Vzor deníku praxe

 

Přehled termínů pro zabezpečení odborné praxe žáků 3. ročníku Obchodní akademie Olomouc ve školním roce 2019/2020

Poř. č.

Úkol

Termín

Odpovídá

1.

Seznámení žáků s pokyny k zabezpečení praxe

31. 1.

Vyučující EKO

2.

Žádosti o umístění žáků na odbornou praxi

14. 2.

Vyučující PEK

3.

Kontrola údajů o zaměstnavateli a  předání vyučujícím PEK

14. 2.

Vyučující EKO

4.

Vyplnění formulářů dohod a předání vedoucí odborné praxe

13. 3.

Vyučující PEK

5.

Kontrola správnosti vyplněných dohod a předání k podpisu ředitelce školy

Předání vedoucí odborné praxe ke kontrole

Předání ředitelce školy k podpisu

13. 3.

 

20 3.

Vyučující EKO

Vedoucí odborných praxí

6.

Zadání známek - hodnocení odborné praxe žáků z předmětu PEK

31. 3.

Vyučující PEK

7.

Předání dohod podepsaných ředitelkou školy žákům

1. 4.

Vedoucí odborných praxí

8.

Odevzdání dohod podepsaných zaměstnavateli vyučujícím EKO

17. 4.

Vyučující EKO

9.

Předání dohod podepsaných  zaměstnavateli vedoucí odborných praxí

8. 6.

Vyučující EKO

10.

Předání kopií hodnocení odborné praxe zaměstnavatelem a žákem

8. 6.

Vyučující EKO

11.

Zadání známek – hodnocení odborné praxe žáků z předmětů IKT a EKO

15. 6.

Vyučující EKO

Vyučující IKT

 

Poznámka: Termíny jsou uváděny ve smyslu nejpozději do uvedeného data. Pokud někdo úkol splní dříve, odevzdá, zadá, předá dokumentaci nebo zapíše známky dříve.

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit