ORGANIZACE ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU OBORU OA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Odborné praxe žáků 4. ročníku ve školním roce 2019/2020

 

Termíny odborné praxe žáků OA Olomouc

Ročník

Termín

4. ročník – obor OA

25. 11. - 29. 11. 2019

3. ročník – obory OA, EL

Bude stanoven v návaznosti na termíny ústních maturitních zkoušek

 Pokyny pro zajištění odborné praxe:

  1. Žádosti o umístění žáků na odbornou praxi (termín do 30. 9.)

Žádosti ředitelky školy o umístění žáka na odbornou praxi budou předány vyučujícím PEK v září před nástupem odborné praxe ke kontrole. Tyto zkontrolované žádosti předají žáci zaměstnavatelům, kteří jim praxi na základě této žádosti umožní. Žádosti vyplňují jen ti žáci, kteří budou vykonávat odbornou praxi u nového zaměstnavatele, nebo si jejich žádost vyžádá zaměstnavatel.
Pozn.: Žáci si zjistí možnosti vykonávání odborné praxe u zaměstnavatelů pokud možno v místě bydliště.

Nemají-li možnost zajistit si odbornou praxi sami, obrátí se co nejdříve na Ing. Hanu Lněničkovou osobně nebo písemně (kontakt: ln@uc.oaol.cz, kabinet číslo 500).


Od zaměstnavatele získají následující informace, nutné pro vyplnění dohody o odborné praxi:
- název a sídlo firmy v souladu se zápisem do obchodního či živnostenského rejstříku,
- jméno a příjmení osoby oprávněné uzavírat dohodu o odborné praxi,
- funkci této osoby,
- adresu místa, kde bude praxe vykonávána,
- kontaktní spojení: telefonní číslo, e-mailovou adresu zaměstnavatele, případně osoby, která bude za žáka po dobu odborné praxe odpovídat.

Případné dotazy zasílejte na adresu: ln@uc.oaol.cz

  1. Dohody o odborné praxi žáků – termíny

Vyplnění formulářů dohod o zabezpečení odborné praxe


Nejpozději do 18. 10. vyplní žáci formuláře dohody o zabezpečení odborné praxe žáků. Tyto vyplní se svými vyučujícími PEK v hodině, kterou jim vyučující předem určí. Do formuláře vyplní získané informace od zaměstnavatele (viz bod 1). Vyplněné dohody odevzdají i s výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku (dle právní formy podnikání) svému vyučujícímu PEK. Po předání dohod vyplněných žáky vyučujícím PEK bude provedena kontrola formální a věcné správnosti údajů uvedených v odevzdaných dohodách (zajistí vyučující PEK).

Kontrola správnosti údajů v odevzdaných dohodách  

Vyučující PEK předají vyplněné a zkontrolované dohody i s výpisy z veřejných rejstříků vedoucí odborných praxí. Dohody budou ještě jednou zkontrolovány a předány k podpisu ředitelce školy. Termín do 21. 10.  (zajistí vyučující PEK a vedoucí odborných praxí).

Předání podepsaných dohod žákům

Dohody budou vráceny zpět žákům vyučujícími EKO nejpozději do 25. 10.  před nástupem odborné praxe tak, aby mohly být předány k podpisu zaměstnavateli. Aktuální termíny pro předání dokumentů budou zveřejněny na nástěnce v přízemí školy – vedle rozvrhů (zajistí vyučující EKO a vedoucí odborných praxí).

Předání dohod podepsaných zaměstnavatelem

Zaměstnavatelem podepsané dohody budou žáky předány vyučujícím EKO nejpozději do 7. 11. Vyučující EKO předají podepsané dohody od žáků vedoucí odborných praxí nejpozději do 11. 12. (zajistí vyučující EKO).

Hodnocení odborné praxe

Žáci na praxi předloží zaměstnavateli dopis ředitelky školy, kterým žádá o hodnocení odborné praxe. Hodnocení je součástí deníku praxe. Po ukončení praxe odevzdají hodnocení odborné praxe vyučujícím EKO (termín určí vyučující).

Průběh odborné praxe hodnotí i žák v termínu, který mu určí vyučující EKO. Formuláře najde na http://www.oaol.cz/cs/content/dokumenty-skoly.

Kopie vyplněných formulářů hodnocení praxe žáky i zaměstnavateli předá vyučující EKO do 11. 12. vedoucí praxe.

  1. Deníky praxe 

Budou zpracovány samostatně za odbornou praxi 3. ročníku a odbornou praxi 4. ročníku. Předány budou vyučujícím ekonomiky v termínech, které jim stanoví (odpovídá vyučující EKO).

Obsah deníku praxe: viz hodnocení odborných praxí

Deníky budou předkládány v listinné podobě ke kontrole a hodnocení vyučujícím EKO dle jejich pokynů.

 

 

 

 

Přehled formulářů a jejich použitíPoř. č.


Formulář


Využití


1.


Žádost o umožnění odborné praxe


Při žádosti o umožnění praxe


2.


Dohoda o zabezpečení odborné praxe - žák


Sepisuje žák, jde-li na praxi sám


3.


Dohoda o zabezpečení odborné praxe - více žáků


Sepisuje žák, jde-li na praxi k jednomu zaměstnavateli více žáků (max. 3)


4.


Dopis pro zaměstnavatele k hodnocení praxe


Předloží žák při žádosti hodnocení odborné praxe


5.


Hodnocení praxe - zaměstnavatel


Vyplní zaměstnavatel -  hodnocení žáka


6.


Hodnocení praxe - žák


Vyplní žák - hodnocení odborné praxe


7.


Deník praxe


Vzor, šablona

 Přehled termínů pro zabezpečení odborné praxe žáků 4. ročníku Obchodní akademie Olomouc ve školním roce 2019/2020Poř. č.


Úkol


Termín


Odpovídá


1.


Seznámení žáků s pokyny k zabezpečení praxí


 15. 9.


Vyučující EKO


2.


Žádosti o umístění žáků na odbornou praxi


 30. 9.


Vyučující PEK


3.


Kontrola údajů o zaměstnavateli a  předání vyučujícím PEK


 1. 10.


Vyučující EKO


4.


Vyplnění formulářů dohod a předání vedoucí odborných praxí


 18. 10.


Vyučující PEK


5.


Kontrola správnosti vyplněných dohod a předání k podpisu ředitelce školy


 21. 10.


Vedoucí odborných praxí


6.


Předání dohod podepsaných ředitelkou školy žákům


25. 10.


Vedoucí odborných praxí

Vyučující EKO


7.


Odevzdání dohod podepsaných zaměstnavateli vyučujícím EKO


7. 11.


Vyučující EKO


8.


Předání podepsaných dohod vedoucí odborných praxí


11. 12.


Vyučující EKO


9.


Předání kopií hodnocení odborných praxí zaměstnavatelem a žákem


11. 12.


Vyučující EKO

 

Poznámka:

Termíny jsou uváděny jako konečné. Pokud budou úkoly splněny dříve, dokumentaci odevzdejte a nečekejte na uplynutí doby ke splnění úkolu určené. 

 

V Olomouci dne 3. září 2019

Ing. Hana Lněničková, vedoucí odborných praxí

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit