Organizace odborné praxe pro žáky 4. ročníku

Organizace odborné praxe žáků 4. ročníku ve školním roce 2020/2021

 

Vyučující předmětu Ekonomika seznámí žáky tříd 4. ročníku oborů OA a EL s termínem konání odborné praxe ve školním roce 2020/2021 a pokyny pro zajištění odborné praxe nejpozději do 11. 9. 2020.

Termíny odborné praxe žáků OA Olomouc

Ročník

Termín

4. ročník – obor OA, EL

18. 11. - 27. 11. 2020

3. ročník – obory OA, EL

Bude stanoven v návaznosti na termíny ústních maturitních zkoušek

 Pokyny pro zajištění odborné praxe:

  1. Žádosti o umístění žáků na odbornou praxi (termín do 18. 9.)

Žádosti ředitelky školy o umístění žáka na odbornou praxi budou předány vyučujícím PEK v září před nástupem odborné praxe ke kontrole. Tyto zkontrolované žádosti předají žáci zaměstnavatelům, kteří jim praxi na základě této žádosti umožní. Žádosti vyplňují jen ti žáci, kteří budou vykonávat odbornou praxi u nového zaměstnavatele, nebo si jejich žádost vyžádá zaměstnavatel. Žáci si zjistí možnosti vykonávání odborné praxe u zaměstnavatele pokud možno v místě bydliště.

Nemají-li možnost zajistit si odbornou praxi sami, obrátí se co nejdříve na Ing. Hanu Lněničkovou osobně nebo písemně (kontakt: ln@uc.oaol.cz, kabinet číslo 500).


Od zaměstnavatele získají následující informace, nutné pro vyplnění dohody o odborné praxi:
- název a sídlo firmy v souladu se zápisem do veřejného rejstříku (obchodního, živnostenského rejstříku dle právní formy podnikání zaměstnavatele)
- jméno a příjmení osoby oprávněné uzavírat dohodu o odborné praxi,
- funkci této osoby,
- adresu místa, kde bude praxe vykonávána,
- kontaktní spojení: telefonní číslo, e-mailovou adresu zaměstnavatele, případně osoby, která bude za žáka po dobu odborné praxe odpovídat.

Případné dotazy zasílejte na adresu: ln@uc.oaol.cz.

  1. Dohody o odborné praxi žáků – termíny

Vyplnění formulářů dohod o zabezpečení odborné praxe

Do 2. 10. vyučující EKO zkontrolují, zda mají žáci k dispozici potřebné údaje pro vyplnění dohod o zabezpečení odborné praxe, aby bylo možno formuláře vyplnit ve stanoveném termínu.

Nejpozději do 16. 10. vyplní žáci formuláře dohody o zabezpečení odborné praxe žáků se svými vyučujícími PEK v hodině, kterou jim vyučující předem určí. Do formuláře vyplní získané informace od zaměstnavatele (viz bod 1). Vyplněné dohody odevzdají i s výpisem z veřejného rejstříku (dle právní formy podnikání) svému vyučujícímu PEK. Po předání dohod vyplněných žáky vyučujícím PEK bude provedena kontrola formální a věcné správnosti údajů uvedených v odevzdaných dohodách. Zkontrolované dohody vloží žáci v elektronické podobě do kurzu Odborné praxe v rámci e-learningu OA Olomouc na http://moodle.oaol.cz/course/index.php?categoryid=46 v termínu do 16. 10. (zajistí vyučující PEK).

Kontrola správnosti údajů v odevzdaných dohodách  

Vyučující PEK předají v listinné podobě vyplněné a zkontrolované dohody i s výpisy z veřejných rejstříků vedoucí odborných praxí do 20. 10. ke kontrole.  Po kontrole budou předány k podpisu ředitelce školy. Termín do 21. 10. (zajistí vyučující PEK a vedoucí odborných praxí).

Předání podepsaných dohod žákům

Dohody podepsané ředitelkou školy budou vráceny zpět žákům vedoucí odborných praxí nejpozději do 26. 10., aby mohly být předány k podpisu zaměstnavateli.

Předání dohod podepsaných zaměstnavatelem

Zaměstnavatelem podepsané dohody budou žáky předány vyučujícím EKO nejpozději do 6. 11. Vyučující EKO předají podepsané dohody od žáků vedoucí odborných praxí nejpozději do 11. 12. (zajistí vyučující EKO).

  1. Hodnocení odborné praxe

Žáci na praxi předloží zaměstnavateli dopis ředitelky školy, kterým žádá o hodnocení odborné praxe. Hodnocení je součástí deníku praxe. Po ukončení praxe odevzdají své hodnocení odborné praxe spolu s hodnocením odborné praxe zaměstnavatelem vyučujícím EKO. Současně vloží dokumenty v elektronické podobě do kurzu Odborné praxe v rámci e-learningu Moodle OA Olomouc na http://moodle.oaol.cz/course/index.php?categoryid=46 v termínu do 11. 12.

Průběh odborné praxe hodnotí zaměstnavatel i žák. Formuláře v listinné podobě odevzdá žák vyučujícímu EKO v termínu, který mu určí. Formuláře najde na http://www.oaol.cz/cs/content/dokumenty-skoly.

Kopie vyplněných formulářů hodnocení praxe žáky i zaměstnavateli předá vyučující EKO do 11. 12. vedoucí odborné praxe.

  1. Deníky praxe 

Budou zpracovány samostatně za odbornou praxi 3. ročníku a odbornou praxi 4. ročníku. Předány budou vyučujícím ekonomiky v termínech, které jim stanoví (odpovídá vyučující EKO).

S obsahem a formou zpracování deníku praxe žáky seznámí vyučující EKO a IKT.

Deníky budou formálně zpracovány dle pokynů vyučujících IKT a předkládány ke kontrole a hodnocení vyučujícím IKT i EKO. Hodnoceny budou v souladu podmínkami pro hodnocení odborných praxí z těchto předmětů. 

Přehled formulářů a jejich použití

Poř. č.

Formulář

Využití

1.

Žádost o umožnění odborné praxe

Při žádosti o umožnění praxe

2.

Dohoda o zabezpečení odborné praxe - žák

Sepisuje žák, jde-li na praxi sám

3.

Dohoda o zabezpečení odborné praxe - více žáků

Sepisuje žák, jde-li na praxi k jednomu zaměstnavateli více žáků (max. 3)

4.

Dopis pro zaměstnavatele k hodnocení praxe

Předloží žák při žádosti o hodnocení odborné praxe

5.

Hodnocení praxe - zaměstnavatel

Vyplní zaměstnavatel - hodnocení žáka

6.

Hodnocení praxe - žák

Vyplní žák - hodnocení odborné praxe

7.

Deník praxe

Vzor deníku

 Přehled termínů pro zabezpečení odborné praxe žáků 4. ročníku Obchodní akademie Olomouc ve školním roce 2020/2021

Poř. č.

Úkol

Termín

Odpovídá

1.

Seznámení žáků s pokyny k zabezpečení praxe

11. 9.

Vyučující EKO

2.

Žádosti o umístění žáků na odbornou praxi

18. 9.

Vyučující PEK

3.

Kontrola údajů o zaměstnavateli a předání vyučujícím PEK

2. 10.

Vyučující EKO

4.

Vyplnění formulářů dohod a předání vedoucí odborné praxe

16. 10.

Vyučující PEK

5.

Kontrola správnosti vyplněných dohod a předání k podpisu ředitelce školy

Předání vedoucí odborné praxe ke kontrole

Předání ředitelce školy k podpisu

21. 10.

 

21. 10.

Vyučující EKO

Vedoucí odborných praxí

6.

Zadání známek - hodnocení odborné praxe žáků z předmětu PEK

25. 10.

Vyučující PEK

7.

Předání dohod podepsaných ředitelkou školy žákům

26. 10.

Vedoucí odborných praxí

8.

Odevzdání dohod podepsaných zaměstnavateli vyučujícím EKO

6. 11.

Vyučující EKO

9.

Předání dohod podepsaných zaměstnavateli vedoucí odborných praxí

11. 12.

Vyučující EKO

10.

Předání kopií hodnocení odborné praxe zaměstnavatelem a žákem

11. 12.

Vyučující EKO

11.

Zadání známek – hodnocení odborné praxe žáků z předmětů IKT a EKO

4. 1.

Vyučující EKO

Vyučující IKT

Poznámka: Termíny jsou uváděny ve smyslu nejpozději do uvedeného data. Pokud někdo úkol splní dříve, odevzdá, zadá, předá dokumentaci nebo zapíše známky dříve, nečeká na uplynutí stanovené lhůty.

 

V Olomouci dne 1. září 2020

Ing. Hana Lněničková, vedoucí odborných praxí

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit