Metodik prevence

Na školní metodičku rizikového chování se můžete obrátit, jestliže se u žáka projevují níže uvedené projevy rizikového chování.

 

Kontakt Konzultační hodiny
Ing. Ivana Inwaldová
tel. 585 205 918
- kdykoliv dle domluvy

 

 

Primární prevence rizikového chování je u žáků zaměřena na:

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

  • záškoláctví,

  • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,

  • kriminalita, delikvence,

  • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,

  • závislost na politickém a náboženském extremismu,

  • netolismus (virtuální drogy – např. televize, video, počítačové hry, mobilní telefon, internet) a patologické hráčství (gambling),

 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

  • - domácího násilí,
  • - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
  • - ohrožování mravní výchovy mládeže,
  • - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

 

Aktivity školy jsou cíleně směřovány k efektivní primární prevenci.

 

Dokumenty ke stažení:

Minimální preventivní program

Příručka pro rodiče

Krizový plán

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit