Metodik EVVO

 

Cíle EVVO na škole

  • vést žáky k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelností rozvoje, a  uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj
  • objektivně informovat žáky o stavu a vývoji životního prostředí z hlediska udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů
  • vést žáky k ekologicky zodpovědnému přístup k běžným denním činnostem – naučit je „ekologicky myslet a jednat“
  • propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi
  • odborně připravovat pro kvalitativně nové přístupy v technicko-ekonomické a sociální oblasti
  • naučit žáky vnímat místo, ve kterém žijí, a cítit vlastní zodpovědnost za změny, které v něm probíhají
  • postupná ekologizace školy

 

Realizace EVVO na škole

Ekologická výchova je na OA realizována jako ucelený blok učiva v předmětu biologie (EL 1. ročník) a základy přírodních věd (OA 1. ročník). Environmentální prvky jsou začleněny do ŠVP většiny všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.

 

Jako formu integrace jsme zvolili projekt. Pro žáky druhého ročníku je každý rok zvoleno průřezové téma a vyučující jednotlivých předmětů zadají žákům k výběru témata týkající se zvolené problematiky. Žáci zpracují seminární práce. Práce se hodnotí nejen po stránce obsahové a jazykové, ale hodnotí i se formální úprava práce a prezentace práce před třídou.

 

Žáci OA se účastní vědomostních, literárních, výtvarných i fotografických soutěží s ekologickou tematikou. Navštěvují výukové programy, přednášky a exkurze organizované ekologickými organizacemi.

 

exkurze na dotřiďovací linku

návštěva primátora

výukový program Šetrná energie

centrum ekologických aktivit Sluňákov

centrum ekologických aktivit Sluňákov

prezentace seminárních prací

 

 

 

 

 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit