HODNOCENÍ ODBORNÝCH PRAXÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Hodnocení odborných praxí žáků Obchodní akademie, Olomouc ve školním roce 2019/2020

 

Žáci budou hodnocení v rámci odborné praxe vyučujícími odborných předmětů za následující činnosti:

1. EKO – hodnocení vyhotovení deníku praxe

2. PEK – vypracování dohod zabezpečení odborné praxe

3. IKT – hodnocení úrovně zpracování deníku praxe při dodržení předepsaných kritérií.

 

O způsobu hodnocení budou žáky včas informovat vyučující příslušného předmětu.

 

1. EKO – hodnocení deníku praxe – viz hodnoticí list, váha známky 100 %

Hodnoticí list pro hodnocení deníku praxe z předmětu EKO

TŘÍDA

 

ŽÁK/ŽÁKYNĚ

 

Ukazatel

Max. počet bodů

Dosažený počet bodů

Poznámka

Dodržení termínu pro odevzdání deníku

10

 

 

Dodržení termínu umístění deníku na Moodle

10

 

 

Titulní list

2

 

Přesně podle vzoru

Obsah deníku

2

 

Vygenerován

Prohlášení

1

 

Datum + podpis + správné umístění

Informace o firmě

10

 

Minimálně 1 strana textu, jinak 5 b

Výpis z veřejného rejstříku

5

 

Přiložen v přílohách

Popis prací vykonávaných na praxi

20

 

Nepsat po dnech, ale celkově

Minimálně 1 strana textu, jinak 10 b

Závěr

15

 

Minimálně 1 strana textu, jinak 5 b

Zdroje

5

 

Vyjmenovat

Přílohy

5

 

Žádost o praxi, dohoda, hodnocení ZL, hodnocení žák, seznam příloh

Ostatní přílohy

5

 

Dodržovat GDPR

CJL – zjevné chyby

10

 

Je-li více než 5 gramatických chyb v textu, tak 0 b

Celkem

100

 

 

 

OBSAH DENÍKU PRAXE:

Titulní list

Čestné prohlášení

Cíl odborné praxe (nechat ze šablony)

Obsah (vygenerovaný)

Úvod (minimálně ½ strany textu)

Charakteristika firmy (historie, organizační uspořádání, sortiment, trhy)

Popis vykonávaných prací (ne po dnech, ale celkově)

Závěr (shrnutí poznatků a získaných zkušeností, vyhodnocení přínosu praxe, zamyšlení nad tím, jestli jsou praxe potřeba nebo ne, jestli se mají zkrátit nebo prodloužit)

Seznam použitých zdrojů

Seznam příloh

Přílohy (5 ze školy, ostatní z firmy)

 

Celkové hodnocení vypracování deníku praxe

Počet bodů v rozpětí

Výsledná známka

od

do

88

100

výborný

75

 87

chvalitebný

55

 74

dobrý

39

 54

dostatečný

 0

 38

nedostatečný

 

2. PEK – bude hodnoceno vypracování dohod o odborné praxi (dále jen dohod)

pro hodnocení z odborného předmětu PEK budou použita tato kritéria:

Č. ř.

Ukazatel hodnocení

Počet bodů

1.

dodržení termínu odevzdání údajů nutných k vyplnění dohody    

 30

2.

správnost a úplnost údajů při vyplnění formuláře dohody

 20

3.

dodržení termínu odevzdání vyplněného formuláře dohody ke kontrole

 20

4.

dodržení termínu odevzdání opravené dohody vyučujícímu

 30

5.

Váha známky 80 %, celkový počet bodů

100

 

Celkové hodnocení vypracování dohod o odborné praxi

Počet bodů v rozpětí

Výsledná známka

od

do

88

100

výborný

75

 87

chvalitebný

55

 74

dobrý

39

 54

dostatečný

 0

 38

nedostatečný

 

3. IKT – hodnocen deník praxe

z předmětu IKT budou hodnocena níže uvedená kritéria, navrhovaná váha známky 50 %

Práce budou napsány textovým editorem MS Word a odevzdány ve formátu „*.docx“. Hodnoceno z hlediska předmětů IKT bude výhradně jen splnění dále uvedených požadavků.

 1. Struktura práce

(titulní strana, prohlášení, obsah, popis firmy, náplň praxe, vlastní hodnocení, přílohy)

 1. Číslování stran

(čísla stran budou zobrazena až od 4. strany – popis firmy)

 1. Obsah

Automaticky vygenerovaný textovým editorem.

 1. Objekty s popisky

V práci budou nejméně 2 objekty (obrázek, graf, tabulka, atd.) s popiskem.

 1. Řádkování v odstavcích

1,5 řádku bez mezer před a za odstavcem.

 1. Okraje stránek

Nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm, vlevo 3 cm, vpravo 2 cm.

 1. Typ písma

Všude písmo „Times New Roman“.

 1. Nadpisy kapitol a podkapitol

Formátovat styly „Nadpis 1“, „Nadpis 2“, „Nadpis 3“. Nebudou se vyskytovat na konci strany nebo těsně před koncem strany.

 1. Odstavce

Zarovnání povinně do bloku. Odstavce budou mít stejný styl.

 1. Hypertextový odkaz

Bude uveden aspoň jeden hypertextový odkaz.

 1. Čísla s jednotkami, předložky „s, z, v, …“ a spojky „a, i, …“

Čísla s jednotkami a data budou na jednom řádku; jednohláskové předložky a spojky nebudou na konci řádku. Použití pevné mezery.

 1. Texty v závorkách

Nebudou začínat a končit mezerou.

 1. Čísla se symbolem procent

Bude se hodnotit správný zápis.

 

 

V Olomouci dne 23. října 2019

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit