Hodnocení odborných praxí 4. ročník oboru obchodní akademie

Hodnocení odborných praxí žáků Obchodní akademie, Olomouc ve školním roce 2018/2019

 

Žáci budou hodnocení v rámci odborné praxe vyučujícími odborných předmětů za následující činnosti:

1. EKO – hodnocení deníku praxe

2. PEK – vypracování dohod

3. IKT – hodnocení deníku praxe.

O způsobu hodnocení budou žáky včas informovat vyučující příslušného předmětu.

1. EKO – hodnocení deníku praxe – viz hodnotící list (navrhovaná váha známky 100 %)

Hodnotící list pro hodnocení deníku praxe z předmětu EKO

Hodnocení deníku praxe třída:

Žák:

Ukazatel

Max.

počet bodů

Dosažený

počet bodů

Poznámka

Dodržení termínu pro odevzdání deníku

20

 

 

TL, obsah deníku, prohlášení

5

 

 

Informace o firmě,

výpis z veřejného rejstříku

15

 

 

Popis prací vykonávaných na praxi

20

 

 

Závěr

20

 

 

Přílohy

10

 

 

CJL/zjevné chyby

10

 

 

Celkem

100

 

 

 

Celkové hodnocení deníku praxe

Počet bodů        výsledná známka

100 – 85              výborný

  84 – 70              chvalitebný

  69 – 50              dobrý

  49 – 35              dostatečný

 

2. PEK – bude hodnoceno vypracování dohod o odborné praxi (dále jen dohod)

Pro hodnocení z odborného předmětu PEK budou použita tato kritéria:

 

1. dodržení termínu odevzdání údajů nutných k vyplnění dohody                   30 bodů

2. správnost a úplnost údajů při vyplnění formuláře dohody                           20 bodů

3. dodržení termínu odevzdání vyplněného formuláře dohody ke kontrole       20 bodů

4. dodržení termínu odevzdání opravené dohody vyučujícímu                        30 bodů.

 

Váha známky je navržena 80 %.

 

Celkové hodnocení vypracování dohod o odborné praxi

Počet bodů        výsledná známka

100 - 85              výborný

  84 - 70               chvalitebný

  69 – 50              dobrý

  49 – 35              dostatečný

  34 – 0                nedostatečný

 

3. IKT – hodnocen deník praxe

Z předmětu IKT budou hodnocena níže uvedená kritéria, navrhovaná váha známky 50 %.

a) Úvodní strana bude jednotná. Web  http://www.oaol.cz/cs/content/dokumenty-skoly

 

b) Číslování stran.

 

c) Vygenerovaný obsah.

 

d) V kapitole o historii firmy bude minimálně 1 obrázek s popiskem. Dále zde bude vložen hypertextový odkaz na webové stránky firmy.

 

e) Řádkování 1,5.

 

f) Okraje stránek 3 - 2,5 - 2,5 – 2.

 

g) Typ písma Calibri.

 

h) Pro nadpisy kapitol použít Styly.

 

ch) Zarovnání odstavců textu do bloku.

 

i) Správné psaní čísel s jednotkami, jednohláskových předložek a spojek.

 

j) Správné psaní závorek.

 

k) Správné psaní čísel se symbolem %.

 

Pokud jsou v deníku použity cizí zdroje k jeho vypracování, budou uvedeny v seznamu zdrojů v souladu s normou.

 

V Olomouci dne 17. 11. 2018

Zpracovala: Ing. Hana Lněničková

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit