DENÍK PRAXE

Obsah deníku

  1. Titulní list viz vzor
  2. Prohlášení autora deníku
  3. Obsah deníku
  4.  Charakteristika a popis firmy (hlavní oblast činnosti vč. historie)
  5. Další údaje o firmě: Například: používaný způsob evidence – účetní soustava, vedení vnitropodnikového UCE, daňových povinností, používaný software aj.

               Uvedení činnosti, kterou žák v době praxe vykonával, například.:

               a) pořízení a evidence DHM

               b) evidence a odměňování zaměstnanců

               c) plánování, evidence a uskladnění zásob

               d) krátkodobý finanční majetek – peníze a ceniny (pokladna)

               e) zpracování účetních dokladů (postup)

f) vnitropodnikové směrnice, kterými se řídí jimi vykonávaná činnost v rámci odborné praxe např. k vedení účetnictví.

               (Tato část je individuální, záleží na úseku, ve kterém je odborná praxe vykonávána.)

  1.  Časový průběh odborné praxe žáka (popis činnosti v jednotlivých dnech nebo popis převážně vykonávaných činností bez časového sledu, pokud by se činnosti opakovaly)
  2. Závěr - Přínos odborné praxe pro žáka (hodnocení žáka ve smyslu, co mi praxe dala, co bych na organizaci praxe změnil…..)
  3. Zdroje
  4. Přílohy

 

Pro zpracování deníku použijte šablonu, která je přiložena k dokumentu.

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit