Aktuálně ze školství

Cermat předal školám výsledky jednotné přijímací zkoušky

Česká škola - St, 17/06/2020 - 02:00
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky Ředitelé středních škol již znají výsledky řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. V pondělí 15. června 2020 předalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání školám výsledky uchazečů, kteří podali přihlášku do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia. Šestiletá a osmiletá gymnázia obdržela výsledky uchazečů v úterý 16. června 2020.K jednotné přijímací zkoušce bylo v letošním roce přihlášeno celkem 93 931 uchazečů, 89 755 z nich konalo zkoušku v řádném termínu 8. a 9. června 2020.

Do čtyřletých oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia (ve kterých se koná jednotná přijímací zkouška) se hlásilo celkem 69 068 uchazečů, z toho 66 213 konalo zkoušku z matematiky a 66 073 se dostavilo ke zkoušce z českého jazyka a literatury. Uchazeči dosáhli u zkoušky průměrného procentního skóru 60,2 % z češtiny a 43,9 % z matematiky.

V rámci čtyřletých oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou

- nejlepších výsledků dosáhli uchazeči o čtyřletá gymnázia, kteří v průměru dosáhli procentního skóru 75 % u češtiny a 61 % u matematiky,

- uchazeči o obory středních odborných škol získali v průměru 59 % bodového zisku u zkoušky z češtiny a 43 % u zkoušky z matematiky,

- uchazeči o obory středních odborných učilišť v průměru získali procentní skór 50 % z češtiny a 35 % z matematiky,

- uchazeči o obory nástavbového studia získali v průměru 41 % bodového zisku z češtiny a 19 % z matematiky.

Do oborů šestiletých gymnázií se v letošním roce hlásilo celkem 5 565 uchazečů, 5 318 z nich konalo zkoušku z matematiky a 5 313 řešilo test z českého jazyka a literatury. Uchazeči dosáhli u zkoušky z češtiny průměrného procentního skóru 55,2 %, u zkoušky z matematiky získali procentní skór 45,2 %.

Na osmiletá gymnázia se v letošním roce přihlásilo celkem 19 298 uchazečů. 18 224 uchazečů konalo zkoušku z matematiky, zkoušky z českého jazyka a literatury se zúčastnilo 18 215 uchazečů. U zkoušky z češtiny dosáhli průměrného procentního skóru 56,4 %, u zkoušky z matematiky pak 51,3 %.

V porovnání s výsledky loňských testů jednotné přijímací zkoušky (v 1. řádném termínu prvního kola přijímacího řízení) došlo u čtyřletých i víceletých oborů ke zvýšení průměrného procentního skóru, v případě osmiletých gymnázií bylo zvýšení výrazné. Je zřejmé, že zejména u uchazečů o víceletá gymnázia rodiče využili doby, kdy děti nechodily do školy, k intenzivní přípravě na přijímací zkoušky.

Dne 23. června se uskuteční náhradní termín jednotné přijímací zkoušky, který je určen pro žáky, kteří se nemohli pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky dostavit a svoji neúčast písemně omluvili nejpozději do 3 dnů řediteli školy, případně pro žáky, u kterých došlo v průběhu přijímací zkoušky k organizačnímu incidentu.

Souhrnná analýza výsledků jednotné přijímací zkoušky bude zveřejněna 3. července 2020 na data.cermat.cz po zpracování dat z náhradního termínu zkoušky.


Zdroj: Cermat

On-line konference „Strategie 2030+“

Česká škola - St, 17/06/2020 - 01:00
Ve dnech 23.-25.6. se uskuteční online konference, v rámci které bude představen návrh textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a proběhnout kulaté stoly s odborníky k jednotlivým implementačním kartám pro období 2020-2023. Konference bude přenášena on-line a sledující se budou moci klást své dotazy prostřednictvím chatu.
Další informace naleznete zde

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021

Česká škola - St, 17/06/2020 - 00:00
První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými ustanoveními školského zákona, zejména v oblasti zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů a o činnosti škol a školských zařízení a sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Podrobnější rozpracování stálých úkolů je vymezeno v příloze č. 1.Druhá část plánu definuje vybrané specifické úkoly České školní inspekce pro daný školní rok, které kromě vnitřních podnětů České školní inspekce reflektují také strategické priority, náměty a dokumenty vlády, MŠMT, dalších stěžejních orgánů veřejné správy či akademického sektoru, se zohledněním doporučení mezinárodních institucí a organizací (OECD, Evropská komise apod.).

Třetí část plánu vymezuje další úkoly stanovené České školní inspekci školským zákonem (např. konkurzní řízení), navazující na inspekční činnost v předchozích obdobích (např. hodnocení účinnosti opatření přijatých školami a školskými zařízeními) nebo reflektující roli České školní inspekce jako státního úřadu v systému školství a vzdělávání.

Čtvrtá část plánu určuje hlavní rozvojové úkoly plynoucí zejména z mezinárodní spolupráce České školní inspekce, mezinárodních závazků ČR, které Česká školní inspekce na základě příslušných pověření plní, z realizace projektových úkolů a z postavení České školní inspekce jako úřadu státní služby.

Podrobnosti ke specifickým, dalším a rozvojovým úkolům jsou uvedeny v příloze č. 2.Celou publikaci naleznete zde

Kritéria hodnocení škol a školských zařízení 2020/2021

MŠMT - Út, 16/06/2020 - 18:49
V Praze 16. června 2020 – MŠMT dnes schválilo kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021.

MSMT-24957/2020-1 - ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

MŠMT - Út, 16/06/2020 - 16:59
Dne 8. 6. 2020 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Žádost“).

MSMT-15192/2020-1 - ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

MŠMT - Út, 16/06/2020 - 16:56
Dne 25. 3 2020 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Žádost“).

Globální úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání

MŠMT - Út, 16/06/2020 - 11:46
UNESCO předalo České republice ověřené kopie Globální úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v šesti pracovních jazycích.  

Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka za rok 2020

MŠMT - Út, 16/06/2020 - 11:05
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 9. ročník Ceny Františka Běhounka udělované za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka za rok 2020

MŠMT - Út, 16/06/2020 - 11:02
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 9. ročník Ceny Františka Běhounka udělované za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). 

Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka za rok 2020

MŠMT - Út, 16/06/2020 - 10:55
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 9. ročník Ceny Františka Běhounka udělované za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). 

Petr Honzejk: Změňme přijímačky a maturity. Jinak se budou děti dál učit ve školách zbytečnosti

Česká škola - Út, 16/06/2020 - 05:00
„Pokud byla koronakrize k něčemu dobrá, tak k tomu, že by mohla pohnout s českým školstvím. Řada rodičů se upřímně vyděsila, co se jejich děti ve školách učí. Při domácím vzdělávání narazili na změť historických dat, mechanických algoritmů a jazykozpytných termínů typu "přísudek jmenný se sponou", což jim připomnělo dobu, kdy si podobné záležitosti pod tlakem hustili do hlav, aniž by existovala sebemenší možnost, že by je někdy k něčemu použili. Nespokojenosti s přetrvávajícím charakterem výuky je nyní víc než slyšitelná a vyburcovala i nejvyšší místa, která konečně uznala, že se děti ve školách učí obrovské objemy zbytečností,“ píše Petr Honzejk v Hospodářských novinách. Petr Honzejk (twitter.com)Honzejk také píše: 

Zastánci tradiční obsáhlé výuky všeho mají argument, že není důvod přijímačky měnit a curriculum osekávat, protože přece nechceme, aby ze škol vycházely jednorozměrné bytosti. Jenže skutečnost je bohužel taková, že při současném typu výuky většinu "vědomostí" děti okamžitě zapomenou. A co je horší: Pro kvantum bizarních nepoužitelností není čas na důkladnou výuku toho podstatného, takže nakonec řada lidí vychází ze škol s tím, že neumí pořádně vůbec nic.

Co tedy dělat? Pokud nechceme, aby na školách přetrvával typ výuky, který souvisí s přípravou na život jen okrajově, bylo by dobré radikálně změnit obsah státních přijímacích zkoušek a maturit.Celý text naleznete zde

Krize otevřela školám oči. Zmizí zbytečná látka z dějepisu i češtiny

Česká škola - Út, 16/06/2020 - 04:00
Podle odborníků během krize způsobené koronavirem vyplulo na povrch, kolik zbytečných věcí se děti učí. Školy byly během krize zavřené a výuka probíhala na dálku. Učitelé tak museli přemýšlet nad tím, co vypustit a co dětem předat on-line. A to jim otevřelo oči. Změnit se tak musí nejen plány učitelů, ale i takzvané rámcové vzdělávací programy. Ty připravuje ministerstvo školství a školy se jimi musí řídit při sestavování vlastních osnov. Tématu se věnují Hospodářské noviny.Arnošt Veselý (fsv.cuni.cz)„Jenom kosmetické změny nestačí. Učivo by se dalo redukovat o padesát procent,“ uvádí Arnošt Veselý, jenž vedl tým expertů, kteří pro ministerstvo školství připravili podklady pro rodící se strategii vzdělávání do roku 2030. Její výsledná podoba udá budoucí směr vzdělávání pro základní a střední školy.

Odborníci se podle Veselého shodli na tom, že zbytečné informace jsou vyučovány především v dějepisu, středoškolské biologii nebo zeměpisu. Proškrtání by se naopak nemělo dotýkat cizích jazyků a matematiky. O potřebě změnit výuku dějepisu se přitom hovoří dlouhodobě... Ředitelka pražské ZŠ Mendelova Martina Thumsová však upozorňuje, že řada učitelů svůj předmět neumí seškrtat. „Učitelé mají často pocit, že toho do dětí musí dostat co nejvíc. Neumí vybrat to nejdůležitější,“ říká Thumsová.

Podle oslovených ředitelů je proto potřeba, aby se nejdříve začalo s redukcí zmíněných rámcových vzdělávacích programů ministerstva školství. Odborníci, kteří vytváří zadání pro přijímací řízení, vychází z toho, co je napsáno právě v rámcových programech. Práce na nových dokumentech pro školy již začaly a děti by se podle nich měly začít učit od září 2023.


Celý text naleznete zde

Michal Komárek: Razítka a testy jsou státní náboženství. A škola místo, kde se vykonávají povinné rituály.

Česká škola - Út, 16/06/2020 - 04:00
„Žáci byli přes dva měsíce doma, někteří z nich téměř bez možnosti komunikovat se školou a v rodinách, které jim nepomáhaly. Ať už si to uvědomovali více či méně, zažili spolu se svými rodiči, příbuznými a přáteli zcela mimořádnou stresující situaci. Teď jim na ruce nastříkáme dezinfekci, uložíme patřičné rozestupy, v případě potřeby nasadíme roušky, sebereme jim opravný termín, znevýhodníme je proti konkurentům... a rozdáme jim testy. A navíc testy, o jejichž smyslu pochybuje značná část učitelů, odborníků i politiků,“ komentuje pro Český rozhlas Plus Michal Komárek. Michal Komárek (archiv autora)Komárek také říká: 

Takže: Co by se asi stalo, kdyby letos maturity nebyly? A kdyby si střední školy udělaly přijímačky po svém? Opravdu jsou ty úřední papíry tak důležité? Neobejdeme se bez nich? Potřebujeme je téměř za každé situace?

Nechybí nám trocha nadhledu a empatie? Nejsme natolik v zajetí byrokratických představ a tradic, že ztrácíme smysl pro to, co je důležité? Obávám se, že jsme.

A příkladem může být právě ministerstvo školství. To v krizi prohrálo hned dvakrát: Nejprve s epidemiology, kteří mu diktovali, co je pro školy dobré, i když bylo jasné, že o tom mnoho nevědí.

A pak samo se sebou, s úředníky, kteří se znovu vzájemně přesvědčili, že razítka a testy jsou státní náboženství. A škola místo, kde se vykonávají povinné rituály.


Celý text a komentář ke stažení naleznete zde

Nad úkoly pohořeli mnozí rodiče. Osekat učivo je nutné

Česká škola - Út, 16/06/2020 - 03:00
Příliš velké množství učiva podle Tomáše Feřteka vnímají i kantoři. „Poprvé jsem zažil od učitelů jasně formulovaný problém, kdy říkali: ‚Toto nemá smysl, učíme blbosti, které ani nemůžeme zvládnout,‘,“ uvedl Feřtek v reportáži deníku Právo.

Podle něj bylo vždy třeba deset procent konzervativních učitelů, pro které jsou současné učební požadavky základem vzdělanosti, a s nimi nic nepohne. Zhruba stejně je však těch, kteří by rádi ubrali, a jejich řady se nyní zřejmě rozšíří.

Mezi ně patří i šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý. „Současná situace určitě vytvoří tlak na ořezání rámcových vzdělávacích programů. Podporoval jsem to už před krizí,“ řekl Právu Černý, ředitel Masarykovy ZŠ v Praze-Klánovicích a učitel matematiky.

Ministerstvo školství o revizi rámcových vzdělávacích programů usiluje delší dobu a zkušenosti z dálkové výuky by mu mohly hrát do karet. „Krize ukázala, že rámcové vzdělávací programy jsou předimenzované,“ řekl Právu šéf resortu Robert Plaga (ANO), který by rád, aby se programy „provzdušnily“.


Celý text naleznete v Právu

Petra Duspívová Hlávková: Spolupráce pedagogů s činohrou Divadla J. K. Tyla v Plzni

Česká škola - Út, 16/06/2020 - 01:00
Situace, kdy se náš život na nějakou dobu přenesl z reality do virtuálního světa, podpořila kooperaci napříč různými obory. Takto se například prohloubila spolupráce pedagogů druhých stupňů škol na jižním Plzeňsku sdružených díky MAS Aktivios s členy činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni. Čas trávený v karanténě tak pedagogové využili mimo jiné k vyhledávání vhodných děl z povinné a doporučované četby, ty pak byly převedeny do zvukové podoby díky členům činohry DJKT. Vznikla tak řada audio ukázek z vybraných literárních děl, které mohou učitelé v rámci své výuky využít, ať už v tomto neobvyklém období nebo třeba v rámci další prezenční výuky.V úvodní části nahrávek se posluchač seznamuje s autorem literárního díla a je uveden do kontextu doby, ve které dílo vznikalo. Pokud se v textu vyskytují slova, která se v současné době již příliš nevyužívají, je zde také prostor pro jejich vysvětlení. Následuje samotná ukázka z konkrétního díla přednesená členy činohry DJKT. Poslechnout si tak můžete ukázky například z tvorby Karla Havlíčka Borovského, Jana Nerudy či Franze Kafky nebo také pohádku od bratří Grimmů či Petiškovy Staré řecké báje a pověsti. Nejen žáci, ale také jejich rodiče či prarodiče si tak mají možnost připomenout autory známé ze svých školních let a nostalgicky si zavzpomínat, jak podobně poslouchali vyprávění pohádek od Karla Jaromíra Erbena z gramofonových desek.

Nahrávky si můžete poslechnout na facebookových stránkách činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni. Přeji příjemně strávený čas.


Zdroj: SYPO

AKTUALIZOVÁNO: Harmonogram uvolňování v oblasti školství

MŠMT - Po, 15/06/2020 - 18:15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. Do konce dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol. Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků).

Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci spolu, rozhodlo ministerstvo

Česká škola - Po, 15/06/2020 - 15:50
Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci, rozhodlo se ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, „Chceme školám umožnit, aby akce, které se váží ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročník anebo focení, mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. Informuje iDNES.


Celý text naleznete zde

Kariérové poradenství

MŠMT - Po, 15/06/2020 - 15:27
Kariérové poradenství je proces, v rámci kterého mají lidé v průběhu celého života možnost poznat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. Umožňuje lidem řídit jejich individuální dráhu ve vzdělávání a odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech, a využívat k tomu schopnosti a dovednosti, které mají.

Podoby kariérového poradenství

MŠMT - Po, 15/06/2020 - 15:13
Kariérové poradenství může mít formu individuální i skupinové činnosti zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní učení), na návrat do pracovního procesu, případně i na změnu původní kvalifikace a původního povolání.

Stránky